שאלות ותשובות בעניין זכויות נשים במקום העבודה*

שאלה: אני שכירה שעובדת מעל שנה אצל אותו המעסיק מה אורך חופשת לידה שאוכל לקחת?
תשובה: עובדת שעבדה מעל ל – 12 חודשים אצל מעסיק זכאית לחופשת הלידה בת 26 שבועות (חצי שנה), עובדת שעבדה מתחת ל – 12 חודשים אצל אותו המעסיק זכאית לחופשת לידה בת 14 שבועות בלבד (שלושה וחצי חודשים). עובדת שזכאית לחופשה בת 26 שבועות, המעוניינת לקצר את חופשת הלידה יכולה לקצרה אך בתנאי שלא תפחת מ – 14 שבועות.
ע"פ נתוני שאלתך הנך זכאית לחופשת לידה שאורכה לא יעלה על 26 שבועות אך לא יפחת מ – 14.
 
שאלה: אני שכירה שעובדת שנתיים אצל אותו המעסיק עבור איזה תקופה ישולמו לי דמי לידה?
תשובה: המוסד לביטוח לאומי ישלם לזכאי דמי לידה עבור 14 שבועות או 7 שבועות, במידה והנך עונה לתנאי הזכאות הבאים: עובד/ת או עובד/ת עצמאית שמועסקת בישראל ואם היא ומעבידו/ה הם תושבי ישראל וחוזה העבודה נקשר בישראל אם היא/הוא עובד/ת מחוץ לישראל ו/או גבר/אישה שמלאו לו/ה 18 שנים והיא/הוא נמצא/ת בהכשרה מקצועית, בעד פרק הזמן שלרגל ההיריון או הלידה אין היא/הוא עובד/ת או עוסק/ת במשלח ידו/ה ששולמו בעדו/ה דמי ביטוח משכרו/ה כעובד/ת או ששילם/ה דמי ביטוח מהכנסתו/ה כעצמאי/ת תהיה זכאי/ת לדמי לידה באחת משתי האופציות:
 1. תשלום בעד פרק זמן של 14 שבועות - אם שולמו דמי ביטוח בעד 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שבו הפסיקה המבוטחת לעבוד בהיותה בהריון שנסתיים בלידה ולגביו מוגשת התביעה לדמי לידה או בעד 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע.
 2. תשלום בעד פרק זמן של 7 שבועות – אם שולמו דמי ביטח בעד 6 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו ליום שבו הפסיקה המבוטחת לעבוד בהיותה בהריון שנסתיים בלידה ולגביו מוגשת התביעה לדמי לידה.
עובדת שהאריכה את חופשת הלידה שלה מכיוון שאושפזה או שילדה אושפז לאחר הלידה תוכל להאריך את חופשת הלידה שלה ולקבל בעד תקופת ההארכה דמי לידה נוספים בתנאי שדמי הלידה לא יעלו על פרקי הזמן הבאים:
 1. 20 שבועות אם היא זכאית לדמי לידה לפרק זמן של 14 שבועות.
 2. 12 שבועות אם היא זכאית לדמי לידה לפרק זמן של 7 שבועות.
עובדת שילדה יותר מילד אחד וזכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה החל בילד השני תהיה זכאית בעד תקופת ההארכה לדמי לידה נוספים.
ע"פ נתוני שאלתך תהיי זכאית לתשלום דמי לידה בעבור 14 שבועות.
 
 
שאלה: אני אב צעיר שרוצה לצאת לחופשת לידה, האם אני יכול?
תשובה: גבר שמעוניין לצאת לחופשת לידה יהיה זכאי לצאת לחופשת לידה חלקית אם אשתו והוא עבדו 12 חודשים בטרם חופשת הלידה אצל אותו המעסיק, אשתו זכאית לחופשת לידה והסכימה בכתב לוותר על חלק מחופשת הלידה. הגבר יוכל לצאת לחופשת לידה ולקבל דמי לידה במידה ואשתו זכאית לדמי לידה, לא שולמו לה דמי הלידה בעד פרק הזמן המלא והיא עבדה במהלך התקופה שבה קיבל הגבר דמי לידה. כמו כן, לא ישולמו לגבר דמי לידה לזכאי בעד ששת השבועות הרצופים הראשונים שלאחר הלידה, התקופה שבעדה שולמו לאשתו דמי לידה, תקופה הפחותה מ – 21 ימים רצופים.
 
שאלה: שנה לפני הלידה פוטרתי וקיבלתי דמי אבטלה, האם אני אהיה זכאית לדמי לידה?
תשובה: התקופות הבאות ייחשבו כתקופה שבעדה שולמו דמי ביטוח לאומי: תקופה שבעדה שולמו לאישה דמי אבטלה, דמי פגיעה, דמי לידה, דמי הסתגלות מיוחדים, דמי תאונה, גמלה לשמירת הריון וקצבת נכות בשל נכות שדרגתה 100%, תקופה שבעדה שולמו לאישה דמי מחלה או תמורת חופשה שנתית באמצעות קופת גמל, שני החודשים הראשונים של חופשה ללא תשלום.
ע"פ נתוני שאלתך במידה והתקופה בה קיבלת דמי לידה מצטברת ביחד עם התקופה שבה עבדת לתקופה המזכה אישה בדמי לידה תהיי זכאית לדמי לידה.
 
שאלה: אני מנהלת בכירה המרוויחה 25,000 ₪ ברוטו לחודש, האם אני אפגע בהכנסתי בזמן חופשת הלידה שלי?
תשובה: דמי הלידה ליום הם שכר העבודה הרגיל של המבוטחת, אך לא יותר סכום של 1459.5 ₪ (נכון ל – 1.1.14). לעובדת שכירה או עובדת עצמאית יחושבו דמי הלידה על פי מלוא שכרה או הכנסתה כעצמאית בשלושת החודשים שקדמו ל – 1 לחודש שבו הפסיקה את עבודתה. במידה ואת מרוויחה 75,000 ₪ בשלושת החודשים שקדמו להפסקת עבודתך יש לחלק את הסכום ב – 90 ימים והסכום שיתקבל הנו הסכום שתקבלי ליום כדמי לידה שהנו 833 ₪ ליום. מכיוון שהסכום נמוך מהסכום המכסימלי שנקבע את תקבלי את מלוא שכרך כדמי לידה.
 
שאלה: ילדתי ילד ראשון וחברה סיפרה לי שליולדת מגיע מענק מהמדינה מה הסכום שאקבל?
תשובה: אישה שילדה בבית חולים בישראל או אושפזה מיד לאחר הלידה ומתקיים בה אחד מהתנאים הבאים:
 1. תושבת ישראל או אשתו של תושב ישראל.
 2. אישה שעובדת בישראל או שבן זוגה עובד או מועסק בישראל 6 חודשים בתכוף ללידה.
במידה ומתקיים בך אחד מהתנאים המפורטים לעיל, תהיי זכאית למענק של 1,751 ₪ עבור הילד הראשון (מעודכן ל – 1.1.14), אם היה זה הילד השני במשפחה היית זכאית לקבל 788 ₪, ועבור הילד השלישי ומעלה היית זכאית לקבל 525 ₪.
ע"פ נתוני שאלתך תהיי זכאית מהביטוח הלאומי לסכום של 1,751 ₪ כמענק לידה.
 
 
שאלה: ילדתי תאומים, מה גובה מענק הלידה שאקבל מהמדינה?
תשובה: אישה שילדה בבית חולים בישראל או אושפזה מיד לאחר הלידה ומתקיים בה אחד מהתנאים הבאים:
 1. תושבת ישראל או אשתו של תושב ישראל.
 2. אישה שעובדת בישראל או שבן זוגה עובד או מועסק בישראל 6 חודשים בתכוף ללידה.
במידה ומתקיים בך אחד מהתנאים המפורטים לעיל וילדת מעל לילד אחד תקבלי את הסכומים הבאים: 8,757 ₪ עבור תאומים, 13,136 ₪ ליולדת שילדה שלישייה.
ע"פ נתוני שאלתך תקבלי כמענק לידה 8,757 ₪ כמענק לידה מהביטוח הלאומי.
 
שאלה: האם אני יכולה להתחיל את חופשת הלידה לפני שילדתי?
תשובה: במידה ואת מעוניינת לקחת חופשת לידה לפני שהלידה התרחשה בפועל, את יכולה להתחיל את חופשת הלידה עד 7 שבועות לפני הלידה. יש לשים לב שבמידה ולקחת את חופשת הלידה בטרם ילדת זמן זה מתקזז מחופשת הלידה לה את זכאית, לדוג': אם החלטת לקחת חופשת לידה בת 14 שבועות והתחלת את החופשה 7 שבועות בטרם ילדת תהיי זכאית ל – 7 שבועות לפני הלידה ו – 7 שבועות לאחר הלידה. זכות זו עומדת לכל עובדת ללא קשר לוותק שלך אצל המעסיק.
 
שאלה: החלטתי לקחת 26 שבועות של חופשת לידה והודעתי למעסיק שלי. לאחר 14 שבועות הרגשתי שמיציתי את חופשת הלידה והחלטתי לחזור לעבודה. האם המעסיק שלי יכול לדחות את בקשתי לקצר את חופשת הלידה?
תשובה: עובדת שיש לה וותק מעל ל – 12 חודשים אצל המעסיק וזכאית לחופשת ללידה בת 26 שבועות והודיעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה מ – 26 שבועות למעסיקה, לא יוכל המעסיק לדחות את חזרתה לעבודה ביותר משלושה שבועות. עובדת בעלת וותק נמוך מ – 12 חודשים אצל אותו המעסיק במילא לא זכאית לחופשת לידה ארוכה מ – 14 שבועות וממילא לא יכולה לקצרה.
 
שאלה: במהלך חופשת הלידה חליתי ואושפזתי למשך 3 שבועות בבית החולים, האם אני זכאית להאריך את חופשת הלידה שלי?
תשובה: אם חלית ואושפזת בבית החולים לתקופה העולה על שבועיים תוכלי לבחור באחת מהאופציות הבאות:
 1. תוכלי להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז אך לא יותר מארבעה שבועות. יש לשים לב שגם אם אושפזת לסירוגין לתקופה העולה על שבועיים תוכלי לבקש להאריך את חופשת הלידה שלך בסך תקופות האשפוז במצטבר.
 2. לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה.
   
   
  שאלה: ילדתי תאומים, האם אורך חופשת הלידה שלי יהיה שווה לחופשת לידה של אישה שילדה ילד אחד בלבד?
  תשובה: אם ילדת יותר מילד אחד, את זכאית להאריך את חופשת הלידה שלך בשלושה שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדת באותה לידה, החל בילד השני.
   
  * אין באמור בפרסומים המופיעים באתר משום ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.
לקביעת פגישת ייעוץ חייגו עכשיו:
050-3289988