מידע בעניין חובת הודעה לעובד*

חוק הודעה לעובד הנו אחד מחוקי המגן המעניקים זכויות לציבור העובדים במדינת ישראל. הזכויות המוקנות לעובדים מכוח חוק הודעה לעובד אינן ניתנות להתניה או לוויתור. אלה הן זכויות קוגנטיות.

 

חוק הודעה לעובד:

החוק מגדיר את חובת המעביד למסור בתוך 30 ימים (7 ימים לנער) פירוט של תנאי העסקתו ומפרט את רשימה סגורה של פרטים שיש לכלול בהודעה זו, כדלהלן:

זהות המעביד והעובד.

תאריך תחילת העבודה/ תקופת העבודה (אם העבודה לתקופה קצובה).

תיאור עיקרי התפקיד.

שמו/ תפקידו של הממונה על העובד.

התשלומים עליהם סיכמו / דירוג העובד במקרה של הסכם קיבוצי (כולל הבסיס שלפיו משולם השכר: שכר/ שעתי/ יום/ שבוע/ תוצרת או קיבולת/ שווה כסף).

אורך יום עבודתו/ שבוע עבודתו.

יום המנוחה השבועי של העובד.

תשלומים סוציאליים של העובד והמעביד.

שמו ודרך ההתקשרות של ארגון המעבידים שהמעביד חבר בו.

קבלן כוח אדם יציין את דרכי סיום ההעסקה.

 

עדכון על שינוי בתנאי העסקה:

חובה על המעסיק להודיע על כל שינוי בתנאי העסקתו המפורטים לעיל בתוך 30 ימים (7 ימים לנער) אלא אם כן השינוי נובע מחיקוק, הסכם קיבוצי או שמופיע בתלוש השכר של העובד.

 

קנסות:

הפרת חובת המעביד לפי חוק זה עלולה לגרור תשלום קנס בגובה של 14,400 ₪.

מצא בית הדין כי המעביד לא מסר ביודעין את תנאי העסקתו או עדכון בגין תנאי העסקתו יפסוק לעובד פיצוי בגובה של עד 15,000 ₪ או בסכום אחר ללא תלות בנזק.

בשנת 2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה על דיני העבודה. חוק הודעה לעובד הנו אחד מהחוקים הנמנים בתוספת השנייה ולגביהם ניתן להטיל על מעסיק, בגין כל הפרה קנס של 10,000 ₪ למעסיק יחיד שאינו עסק ועד 20,000 ₪ למעסיק אחר.


חובת ההוכחה על המעביד במקרה של מחלוקת:

מקום שבו ישנה מחלוקת בין העובד למעביד בעניין פרטי העסקתו של העובד המפורטים בחוק ולא נמסרה לעובד הודעה על פי חוק זה תהיה חובת ההוכחה על המעביד בעניין השנוי במחלוקת.


צורת ההודעה ופרטיה:

באתר משרד הכלכלה מפורסם פורמט להודעה לעובד העונה על דרישות החוק.

* * אין באמור בפרסומים באתר משום ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי
לתיאום פגישת ייעוץ חייגו עכשיו:
050-3289988