זכויות עובדים בחגים*

זכויות העובדים בחגים נגזרות מצו ההרחבה במשך שניתן ביום 1.7.2000 וכמו כן מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951 ו - חוק חופשה שנתית, תשי"א – 1951. הזכויות לעובד שהנו יהודי נקבעו למועדי ישראל ולעובד שאינו יהודי נתונה הזכות לבחור במועדי ישראל  או בחגי עדתו על פי המקובל עליו.
 
צו ההרחבה:
סעיף 7 לצו ההרחבה קובע כי דמי החגים ישולמו לעובדים כדלקמן:
עובד לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה, שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני ויום אחרי החג) אלא בהסכמת המעביד, יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג (2 עבור ראה"ש, יום כיפורים, 2 עבור סוכות, 2 עבור פסח, שבועות, יום העצמאות).
עובד לא יהיה זכאי לתשלום בגין ימי חג החלים בשבת.
עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי חג.
 
מעמדו של ערב החג:
ערב החג כיום בחירה:        
ערב החג נחשב כאחד מימי הבחירה לפי סעיף 6 לחוק חופשה שנתית, התשי"א – 1951 ועובד שמבקש לנצל את ערב החג כיום בחירה מחויב להודיע למעסיקו 30 יום מראש על כוונתו.
כמות שעות העבודה בערב החג:       
חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951
קובע כי ביום שלפני מנוחה השבועית ימנה יום העבודה 7 שעות במקום 8, אי לכך, יום העבודה ערב החג יהיה כדלקמן:
במקומות עבודה שבהם חל שבוע עבודה בן 6 ימ"ע יום העבודה ערב החג ימנה 7 שעות וישולמו 8 שעות.
במקומות עבודה שבהם חל שבוע עבודה בן 5 ימים יום העבודה ערב החג ימנה 8 שעות וישולמו 9 שעות.
בערב יוה"כ ימנה יום העבודה 6 שעות וישולמו 8/9 שעות על פי שבוע העבודה הנהוג במקום העבודה.
 
יש לשים לב כי במידה וקיים הסכם מיטיב יותר במקום העבודה יחול ההסכם המיטיב עם העובד.
 
תשלום חג:
לעובד במשכורת (שכר גלובלי)  לא משולמת תמורה בגין חג, אולם גם לא מקזזים לו את ימי החג כימים שבהם לא נכח בעבודה.
לעובד בשכר (שעתי/ יומי/ שבועי/ תפוקתי) ישולם גמול חג בתנאי שהתקיימו התנאים הבאים:
בעל וותק של מעל ל – 3 חודשי עבודה במקום העבודה.
לא נעדר מהעבודה יום לפני החג או יום אחרי החג , אלא בהסכמת המעביד (אם המעביד הסכים שייעדר ושאר התנאים מתקיימים ישולם לו תגמול בגין החג).
החג לא מתקיים בשבת.
התגמול בחג נחלק לשניים – תגמול כספי ותגמול במנוחת פיצוי:
עובד במשכורת שעובד בחג במקומות שבהם ישנו היתר העסקה ביום מנוחה על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951 יקבל מנוחת פיצוי בלבד (מעסיקו ישלים לו את השעות שעבד במהלך החג בתוך 4 שבועות וחופשת הפיצוי תכלול את היום שבו חלה המנוחה השבועית של העובד. במידה והעובד צבר מעל 25 שעות ניתן לפצלה בתנאי שחלקה לא יפחת מ – 25 שעות עבודה).
עובד בשכר (שעתי/ יומי/ שבועי/ תפוקתי): במקומות שבהם ישנו היתר העסקה ביום מנוחה על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951 יקבל העובד תגמול שלא יפחת מ – 150% לפחות וכמו כן יקבל מנוחת פיצוי כמפורט בסעיף א' לעיל.
 
אי תשלום תגמול חג:
אי תשלום תגמול חג על ידי המעסיק עולה כדי עבירה על חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951 שבגינו עשוי להיות מוטל על המעסיק קנס או מאסר עד חודש אחד או שניהם עבור כל עובד שהועסק בניגוד לחוק.
 
תביעת תגמול החג:
תגמול חג שלא שולם יכול להיתבע מהמעסיק על ידי העובד בבית הדין האזורי לעבודה.


* אין באמור בפרסומים באתר משום ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי
לתיאום פגישת ייעוץ חייגו עכשיו:
050-3289988